Regulamin e-konferencji PAIO 2021 ONLINE
 
 1. Konferencja odbywa się w dniach 16-18 września 2021 r. na platformie: www.paio2021.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, wykładowcy, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową www.paio2021.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.paio2021.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych; dostęp do wirtualnej wystawy firm; czasopismo Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi oraz 60-dniowy dostęp do nagrań z konferencji.
 6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.paio2021.pl.
 7. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 8. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 48 1090 1753 0000 0001 4680 1357, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja PAIO 2021.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 10. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 11. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 12. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.